Salgs- og leveringsbetingelser

 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Port Gruppen
  1. Med mindre andet følger af ufravigelige lovbestemmelser, eller af en skriftlig aftale, sker ethvert salg fra vort firma på nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, der går forud for eventuelle bestemmelser i købers ordre/accept, herunder købers almindelige betingelser.
 2. Ordrebekræftelse:
  1. Endelig aftale om levering er først indgået ved købers modtagelse af vor skriftlige ordrebekræftelse.
  2. Oplysninger i kataloger, prislister m.v. er kun bindende for os, når disse udtrykkeligt er anført i ordrebekræftelsen.
  3. Vederlagsfri bistand ved teknisk vejledning og måltagning ud fra tegningsmateriale m.v. er udelukkende en service, for hvilken vi ikke påtager os noget ansvar.
  4. Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller oplysninger i udleveret skriftligt materiale om produkterne udarbejdet af vore leverandører. Dette gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelser, brugervejledning m.v.
  5. Vi forbeholder os ret til at foretage produktændring i forhold til det aftalte, så længe produktet er tilsvarende det aftalte, og ikke er til væsentlig ulempe for køber.
 3. Levering:
  1. Den i ordrebekræftelsen anførte leveringstermin er bindende, med mindre andet efterfølgende er aftalt. Når der er truffet aftale om levering på købers plads eller andet af køber anvist sted, leveres varerne så nær brugsstedet, som lastvognen - efter chaufførens skøn - kan køre uden fare for at køre fast eller beskadige køretøj og omgivelser.
  2. Risikoen for varen er gået over til køber, når varen ved franko-/ufranko levering under aflæsning passerer vognens kant.
  3. Køber foretager modtagekontrol og stiller fornødent mandskab til rådighed for aflæsning. Udgifter ved eventuel ventetid for aflæsning på købers plads eller andet af køber anvist leveringssted debiteres køber, ligesom køber må dække de omkostninger, som følger af, at han/hun ikke kan modtage varerne til aftalt leveringstid. Såfremt der konstateres skade på varen ved levering med fragtfirma, skal fragtmanden orienteres straks, således at skaden kan blive noteret i fragtbrevet.
 4. MONTAGE:
  Vedr. montage af vore produkter, herunder porte, døre og portautomatik, skal montageforholdene være korrekt udført jf. vore montage betingelser. Såfremt disse forhold ikke er tilfredsstillende, på aftalte tidspunkt for montage, forbeholder vi os ret til fuld omkostningsdækning.
 5. BETALING:
  1. Når intet andet udtrykkeligt er anført i vor ordrebekræftelse - og forudsat aftalt varekredit - sker betaling i henhold til vore enhver tid gældende almindelige betalingsbetingelser.
  2. Købesummen forfalder til betaling regnet fra det aftalte leveringstidspunkt, dersom købers forhold medfører, at levering ikke kan ske som aftalt. Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling. Rabatter ydes ikke på offentlige afgifter.
  3. Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdag beregnes rente med 2 % pr. påbegyndt måned af det for faldne tilgodehavende inkl. moms. Vi forbeholder os ret til at opkræve rykkergebyr.
 6. EJENDOMSFORBEHOLD:
  Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen inklusiv påløbne bekostninger er betalt til sælger.
 7. ANSVARSBEGRÆNSNING:
  1. Omstændigheder, der forhindrer rettidig eller mangelfri levering, som indtræffer efter udfærdigelse af ordrebekræftelse, og som ikke skyldes vor forsømmelse eller udeladelse, herunder tilfælde af force majeure, transportørens eller anden tredjemand svigt o.l., fritager os fra ansvar for kontraktens opfyldelse.
  2. Ved mangler, som skyldes fejl eller forsømmelser hos vort firma, yder vi erstatning efter dansk rets almindelige regler. Erstatningen er dog beløbsmæssigt begrænset til fakturabeløbet for den solgte vare. Indirekte tab såsom driftstab, tabt avance, dagbøder og lign. erstattes ikke.
  3. Forsinkelse, hvor levering forventes at kunne finde sted senest 6 uger efter aftalt leveringsdato, berettiger ikke køber til at hæve handlen.
 8. PRODUKTANSVAR:
  1. Port Gruppen er ikke ansvarlig for skader forvoldt af en solgt vare på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens varen er i købers besiddelse. Tilsvarende er Port Gruppen ikke ansvarlig for skader på produkter, som fremstilles af køber, eller på produkter, hvori produkter fremstillet af køber indgår.
  2. Såfremt Port Gruppen måtte blive pålagt et erstatningsansvar over for tredjemand for sådanne skader, er køber forpligtet til at holde Port Gruppen skadesløs herfor.
  3. Køber er endvidere forpligtet til at lade sig medsagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler krav rejst mod Port Gruppen på grundlag af en sådan skade.
  4. Port Gruppen kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab af nogen art hos Køber eller Købers kunder eller andre brugere af Port Gruppens produkter.
 9. ÆNDRINGER AF ORDRER:
  1. Købers ændring af ordren kan som udgangspunkt ske indtil 3 hverdage efter modtagelse af vor ordrebekræftelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Ved ændring af ordrer vedrørende porte eller varer, der bestilles på specialmål, kan ordren dog alene ændres, såfremt dette sker i samme uge, som bestillingen er afgivet i. Vi forbeholder os ret til fuld omkostningsdækning.
 10. RETURVARER:
  1. Varer modtages kun retur efter forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde. Varerne skal være ubrugte, i mangelfri stand, og i original og ubrudt emballage. Varerne skal være fri for smuds etc.
  2. Varer, der er specielt produceret til køber, tages ikke retur.
 11. MANGLER OG REKLAMATION:
  1. Køber må straks ved modtagelsen, og inden materialerne tages i brug, gennemgå de leverede varer for at sikre sig, at disse er mangelfri.
  2. Reklamationer over mangler, herunder mængdeafvigelser, der er eller burde have været konstateret ved en sådan kontrol, må fremsættes straks og absolut senest 8 dage efter varens levering på køberens plads for at kunne tages til følge.
  3. Har køber ikke inden 6 måneder efter varens overgivelse meddelt os, at han vil påberåbe sig en mangel, kan han ikke gøre misligholdelsesbeføjelser af nogen art gældende, med mindre vi skriftligt har påtaget os at indestå for varen i længere tid.
  4. I tilfælde af, at køber dokumenterer en mangel ved varen, har vort firma efter eget valg ret til at reparere, omlevere eller kreditere denne.
  5. Såfremt en mangel ikke afhjælpes inden rimelig tid efter købers reklamation, er køber berettiget til at gøre sædvanlige misligholdelsesbeføjelser gældende, dog ikke retten til at hæve købet.
  6. Købers reklamationsret bortfalder, såfremt de rette brugs-, monterings- og benyttelsesanvisninger ikke er fulgt og/eller vore produkter bliver repareret/-serviceret af personer uden autorisation fra vort firma.
  7. Der gives ikke garanti for solgte varer.
 12. PERSONDATA
  1. Port Gruppen er berettiget til at behandle og gemme persondata vedrørende individuelle kontaktpersoner hos køber, f.eks. navn og kontaktoplysninger.
  2. Port Gruppen bruger de nødvendige persondata i forbindelse med Port Gruppen opfyldelse af sine forpligtelser over for køber.
  3. Hvor samtykke er påkrævet i henhold til loven i forbindelse med behandling af oplysninger, vil dette blive indhentet særskilt til videre brug i forbindelse med opfyldelse af parternes mellemværende.
  4. Port Gruppen vil opbevare persondata så længe forretningsforholdet til køber består.
  5. Hvor påkrævet i henhold til ufravigelig lovgivning og forudsat at de nødvendige betingelser er opfyldt, har køber som fysisk person ret til at få adgang til, korrigere, forhøre sig om, eller modsætte sig behandling af købers persondata.
  6. Den for Port Gruppen gældende privatlivspolitik kan findes på portgruppen.dk.
 13. TVISTER:
  1. Enhver tvist mellem vort firma og kunden skal afgøres efter dansk ret med Horsens Byret/Vestre Landsret som værneting, hvad enten sagen anlægges af kunden eller af vort firma.
 14. ALMINDELIGE MONTAGEBETINGELSER FOR PORT GRUPPEN
  1. Med mindre andet følger af ufravigelige lovbestemmelser eller af en skriftlig aftale, sker enhver montage, foretaget af vort firma, på nedenstående montagebetingelser.
 15. GENERELT:
  1. Bygningsgrundlaget for montage skal være korrekt udført, og der skal være frie adgangsforhold til arbejdsstedet.
 16. MONTAGESTEDET:
  1. Området omkring montagepladsen skal være rent og frit for materialer. Området omkring montagepladsen skal være forsynet med el (230V) for arbejdsværktøj. Området omkring montagepladsen skal være forsynet med belysning. Færdigt, tæt tag, gavl og facader forefindes.
 17. PORTOMFATNING, NØDVENDIGE PLADS ETC.
  1. Gulv i orden og i plan.
  2. Portomfatning på plads, med rigtige mål jvf. vor ordrebekræftelse og evt. fremsendt karmtegning, solidt indfæstede og i vægt/lod.
  3. Plads omkring portåbningen skal være i henhold til vor ordrebekræftelse og eventuelt fremsendt karmtegning. Læg her især vægt på sideplads, overhøjde og rumdybde.
  4. Der skal være plads for lodrette og vandrette skinner (kabler, rør etc. skal være rigtigt placerede). Der skal være plads for indfæstningspunkter på tag.
 18. EL-ARBEJDE:
  1. Samtlige beskrevne el-detaljer leveres og monteres samt el-forbindes internt af PORT GRUPPEN, hvorfor vi alene har behov for fremføring af fødestrøm afsluttet med et CE-stik, placeret efter anvisninger fra PORT GRUPPEN.

Skulle De have spørgsmål vedr. overnævnte, er De velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
PORT GRUPPEN

Service og reparation

Vi servicerer nye og gamle porte

Ring på 29 43 86 51 Send os en e-mail